عسل طبیعی

چگونه می توان بچه های ضعیف را تقویت کرد
بچه اگر ضعیف بود می توان پس از یک هفته یک قاب با لارو سرپوشیده ولی بدون زنبور، از کندوی قوی دیگر برداشته و در محل اجتماع زنبورهای بچه آویزان و آن را به این وسیله تقویت کرد و در صورت لزوم چند روز بعد هم همین عمل را تکرار کرد.
راه دیگر تقویت بچه های ضعیف این است که دو یا چند بچه ضعیف را با هم متحد کرد ولی این کار یک قانون خیلی مهم دارد که باید حتماً رعایت گردد و آن این که تنها پیش بچه ها را با هم و پس بچه  را نیز با یکدیگر می توان متحد کرد. سعی در متحد کردن یک پس بچه به نتیجه ای نمی رسد. چون منجر به جنگ و کشت و کشتار بین آن دو جمعیت می گردد.
پیش از مخلوط کردن دو جمعیت با هم یکی از ملکه ها را باید حتماً برداشت تا در جمعیت تازه ای که تشکیل خواهد شد مثل همه ی جمعیت ها یک ملکه وجود داشته باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید