عسل طبیعی


پنج گرم اسید سیتریک (یا 528/2 گرم اسید سیتریک و 468/2 گرم سدیم سیتریت، که به تنظیم Ph کمتری نیاز دارد)، 229/1 گرم سولفات آمونیوم، 502/0 گرم فسفات پتاسیم (K3PO4)، 185/0 گرم کلرید منیزیم، 42/26 میلی¬گرم پپتن (ماده آلبومینی غذا پس از تأثیر پپسین)، 80/52 میلی¬گرم سولفات هیدروژن سدیم، 28/5 میلی¬گرم تیامین (ویتامین B1)، 64/2 میلی¬گرم پانتوتنیت کلسیم، 98/1 میلی¬گرم meso-inositol، 26/0 میلی¬گرم پیریدوکسین (ویتامین B6)، 013/0 میلی¬گرم بیوتین (ویتامین H)
-    عسل بمیزان 21% با آب رقیق می¬شود. اگر متبلور شده باشد، عسل را تا 65-60 درجه سانتی¬گراد گرم می¬کنند تا امکان حل در آب فراهم شود.
-    تمام مواد مغذی که در بالا ذکر شد به عسل رقیق شده، اضافه می¬گردد.
-    PH با هیدروکسید سدیم یا اسید هیدرو کلریک در حد 4 تا 7/3 تنظیم می¬گردد.
-    هنگامی که تا حدود 27 درجه سانتی¬گراد خنک شد، یکصد و پنجاه لیتر از آن در بشکه دویست لیتری چوبی قرار داده می¬شود.
-    این میزان با مقدار 5/0 درصد کشت مخمر فعال ترکیب می¬شود و پس از تخمیر بسته می¬شود (برای آماده¬سازی چنین مخمر رو به رشدی دستورالعمل دوم را ملاحظه کنید)
-    در زمان تخمیر، آب انگور در سطح 18 درجه سانتی¬گراد حفظ می¬شود
-    بعد از آنکه شش ماه ازعمر ترکیب گذشت، آنرا آهسته از طریق celite 503 یا دیگر صافی¬های کمکی، برای دور کردن مخمرها صاف می¬کنند.
اسید کاملی با 6/0 اسید سیتریک تنظیم می¬گردد.
آب انگور در دمای 63 درجه سانتی¬گراد برای پنج دقیقه پاستوریزه می¬گردد و در حالی که گرم است درون بطری ریخته می¬شود.
دیگر تغییرات همچون آهسته خالی کردن، پاستوریزه کردن، عفونت¬زدایی، جایگزین¬های مغذی، صاف کردن، شفاف کردن درجه¬های مختلف دما برای تخمیر، گذشت زمان در مقالات دیگر  مورد بحث قرار گرفت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید