عسل طبیعی

قاره های جدید و زنبورعسلقاره های جدید و زنبورعسل
زنبور عسل به طور کلی متعقل به قاره های قدیم (آسیا، اروپا و آفریقا) بوده مثل سگ همراه انسان به قاره های جدید (آمریکا و استرالیا) برده شد.
در زمان کشف آمریکا یعنی؛ در سال 1492 ن‍ژادهای مختلف زنبور عسل فعلی ما در آن جا زندگی نمی کردند. زنبورهای ریز و بدون نیش از نژادهای متفاوت که نظیرشان هم اکنون در آفریقا وجود دارند در آن جا فعالیت می کرده و سالانه از آن مقدار عسل ناچیزی جمع می کردند. سرخ پوستان امریکا این زنبورها و عسل آن ها را می شناختند و از آن ها بهره برداری نیز می کردند.
فقط 38 سال پس از پیاده شدن کریستف کلمب در این قاره یعنی در سال 1530 پرتقالی ها اولین جمعیت زنبورعسل را به برزیل (آمریکای جنوبی) بردند.
یک قرن بعد از آن یعنی؛ در 1621 اولین جمعیت زنبور عسل به وسیله ی ویرجینیا کمپانی به آمریکای شمالی حمل شد. دو قرن پس از آن در سال 1848 اولین زنبورها به کشور شیلی و 2 سال پس از آن در 1850 به کرانه های غربی آمریکای شمالی یعنی کالیفرنیا وارد شد.
در استرالیا هم مثل آمریکا هنگام کشف آن قاره، زنبور عسل وجود نداشت. اولین جمعیت در سال 1822 در نزدیکی سیدنی پیاده شد.
در سال 1842 چند جمعیت زنبور عسل از انگلستان به نیوزلاند حمل گردید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید