عسل طبیعی

زبان ویژه زنبور عسل ترجمان حرکات شگرف
زنبوران عسل دارای زبان خاصی هستند که به وسیله ان مقاصد خود را به یکدیگر می فهمانند .مثلا هرگاه یکی از انها به منبع غذای مناسبی دست یافت به کندو باز می گردد و با حرکات و مانور مخصوص نه تنها فاصله و جهت ان نقطه را بیان می کند بلکه چگونگی موادی را که پیدا کرده اشاره می نماید .برای بیان مسافاتی که کمتر از 50متر است گردش دایره شکل و برای بیان مسافت بیش از 50متر حرکات اهتزازی را به کار می برد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید