عسل طبیعی

حساسیت های روده ای به گرده، نسبت به حداکثر حساسیت های غذایی نادر هستند (شمیدت و بوخمان، 1992). آزمایش های دقیقی بوسیله افراد حساس برای همه فرآورده هایی که حاوی گرده هستند توصیه می شود.
مواد زیادی در گونه های مختلف گرده برای اشخاص حساس وجود دارد؛ فقط برخی از عصاره ها می توانند حداکثر حساسیت های محصول تجاغرتی را غیر فعال کنند. این امر احتمالاً بعضی از ویژگی های مفید گرده را از بین می برد و استفاده از گرده را خراب می کند. استفاده از گرده ی مناطقی که حساسیت زا نیستند ممکن است به اشخاصی که گرده مصرف کنند کمک کنند؛ اما چنان شناسایی و جداسازی برای محصول تجارتی عملی نیست.
آزمایش سـاده ماهیچـه ای (کینسیولوژی) می تواند حساسیت هـا را که قبل از تماس واقعـی با گرده رخ می دهد نشان دهد. بطور احتیاط، هرکسی که حساسیت های گرده را نشناخته است باید مقادیر خیلی کمی گرده یا محصول محتوی گرده را قبل از مصرف امتحان کند. عکسل العمل های حساسیت به طور معمول در یک دوره کوتاه مدت از یک دقیقه تا چند ساعت اتفاق می افتد.
برای اجتناب از مسائل مربوط به مشتریان و آنهایی که غذاها، وسایل آرایشی و داروهای مشابه محصول های محتوای گرده را مصرف می کنند، اخطار یا هشدار رو ی برچسب محصول قابل توصیه است، برای مثال: «این محصول محتوی گرده ای است که ممکن است سبب عکس العمل های حساسیت شود، ابتدا مقادیر کمی امتحان کنید.»
گرده نباید از مناطقی با صنایع سنگین شهری یا آلودگی کشاورزی (آفت کش) جمع آوری یا خریداری شود. منشاء جغرافیایی گرده باشد شناخته شده باشد و تولیدکنندگان بعلاوه خریداران و خرده فروشان باید سردخانه مناسبی را مورد استفاده قرار دهند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید