عسل طبیعی

تولید مثل و رشد زنبور عسلتولید مثل و رشد زنبور عسل
در این فصل ساختمان داخلی دستگاه های تناسلی نر و ماده، نحوه به وجود آمدن تخم و اسپرم، عمل لقاح، رشد در دوران جنینی و بعد از دوران جنینی تا مرحله حشره کامل شرح داده می شود.
وظیفه دستگاه تناسلی ماده (ملکه)
اعمال دستگاه تناسلی ملکه ی زنبور عسل شامل تولید تخم (تشکیل زرده و پوسته ی خارجی تخم ) دریافت اسپرم و ذخیره آن در کیسه ی ذخیره اسپرم، وقایعی که منجر به بارور شدن تخم شده و نهایتاً تخم گذاری انجام می شود.
ملکه دارای دو تخمدان است که در قسمت بالای شکم در طرفین دستگاه گوارش قرار دارند. هر تخمدان دارای 150 تا 170 لوله ی سازنده تخم می باشد. هر لوله ی سازنده تخم توسط ساقه ای به لوله ی جانبی آورند تخم متصل می گردد.
هر یک از لوله های سازنده تخم از چهار قسمت تشکیل شده است. رشته ی انتهایی، منطقه ی استقرار سلول های اولیه جنسی، منطقه ی تغذیه و رشد تخم و در آخر ساقه ی لوله ی سازنده تخم.
از سلول های جنسی، سلول هایی به نام اُاُگنیا مشتق شده و از این سلول ها نیز سلول های دیگری به نام اُاُسیت و همچنین سلول های غذایی به نام تروفوسیت به وجود می آید. اُاُسیت ها که در اثر عمل میوز (تقسیم با کاهش کروموزمی) به وجود آمده اند وارد منطقه ی بعدی لوله ی سازنده تخم یعنی؛ منطقه ی تغذیه و رشد می شوند و به صورت یک در میان با سلول های تغذیه ای قرار می گیرند. باید اضافه  کرد که عمل تقسیم یا کاهش کروموزومی پس از عمل تخم گذاری در تخم تکمیل می گردد. در این منطقه هر سلول سلواُاُسیت به وسیله ی رشته ی باریک سیتوپلاسمی به سلول تغذیه ای بالایی خود متصل گردیده است. اطراف هر اُاُسیت و سلول های تغذیه اش یک لایه سلولی به نام فولی کولار اپیدیلیوم احاطه شده است. در منطقه ی تغذیه و رشد همان طوری که از نام آن بر می آید منطقه ای است که زرده در داخل اُاُسیت جمع می شود. عمل تجمع زرده و رشد اُاُسیت ها را که ویتللو جنیسیس می گویند، بیشتر در نزدیکی های ساقه ی لوله ی سازنده تخم صورت می گیرد. در اطراف اُاُسیت ها و در آخر مرحلهی ویتللو جنیسیس، دو دیواره داخلی و خارجی به وجود می آید. قسمتی از دیواره ی داخلی و تمام دیواره خارجی توسط فولی کولار اپیدیلیوم ترشح می شوند. اُاُسیت های رسیده (کامل شده)، با تخم از ساقه های لوله ی سازنده تخم گذاشته، ابتدا وارد لوله های جانبی آورنده تخم و سپس وارد مجرای عمومی آورنده تخم و واژن می شوند. کیسه ی ذخیره ی اسپرم توسط لوله ی آورنده اسپرم در ناحیه ی واژن متصل می گردد.
وظیفه دستگاه تناسلی نر
اعمال دستگاه تناسلی نر شامل تولید، ذخیره و انتقال اسپرم به ملکه است. دستگاه تولید مثل نر شامل دو بیضه است. در داخل هر بیضه لوله های سازنده اسپرم قرار دارند. نحوه ساخته شدن اسپرم در این لوله ها طی مراحل مختلفی صورت می گیرد.
از سلول هایی به نام اسپرماتوگونیا و سلول های تغذیه ای به وجود می آید. اسپرماتوگونیا به صورت تقسیم مستقیم یا میوز تقسیم شده و تعداد زیادی اسپرماتوسیت به وجود می آورند.
در حشراتی که به صورت دو جنسی تولید مثل می کنند، اسپرم هاپلوئید در اثر عمل تقسیم با کاهش کروموزمی (میوز) به وجود می آید. بدین معنی که هر اسپرماتوسیت دیپلوئید در اثر دوبار تقسیم به چهار اسپرماتید هاپلوئید تقسیم می گردد. ولی همان طوری که می دانیم تمام سلول های بدن زنبور عسل نز منجمله سلول های جنسی هاپلوئید بوده و فقط n کروموزوم دارند.
در مرحله ی ساخته شدن اسپرم در زنبور عسل نر کاهش در کروموزوم اتفاق نیافتاده، بنابراین اسپرماتیدهای حاصله از تقسیم اسپرماتوسیت های هاپلوئید، هاپلوئید می باشند.
پس از ایجاد شدن اسپرماتیدها، منطقه ی انتهایی لوله ی سازنده اسپرم تغییر شکل داده و به اسپرم های تاژک دار یا اسپرماتوزوئید تبدیل می شوند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید