عسل طبیعی

رسول اکرم(ص)می فرماید: مومن مانند زنبورعسل است؛ اگربا اوکنار بیایی و همکاری کنی او هم سودمند است، اگر از او اندرزی بپرسی او برای توسودبخش است، اگر درکنار او بنیشینی برای توسودآور است، همه چیز او سودمند است چون همه چیز زنبورعسل (عسل،گرده،ژ له رویال و...) سودمند است."

رسول اکرم (ص) فرموده اند:بهترین نوشیدنیها عسل است که به قلب نشاط میبخشد و سینه را گرم میسازد و به قوه حافظه کمک میکند.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:کسی که در هر ماه یک بار عسل بخورد . به قصد شفایی که خداوند در قران درباره عسل فرموده  است از خطر 77 مرض مصون می ماند .

حضرت علی ( علیه السلام):از هر علمی بهترینش را فراگیرید ، همانا زنبور عسل از هر گلی زیباترینش را برمی گزیند . از او دو گوهر گرانقدر تولید می شود، در یکی از آن دو ( عسل ) شفای درد مردم و در دیگری نور و روشنایی (موم) است.
1ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .
2ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .
3ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید