عسل طبیعی

آیا کندو ملکه دارد؟

بعضی از مواقع زنبوردار کندو را باز و به دنبال ملکه، تمام قاب ها را با دقت نگاه می کند ولی نه ملکه  را پیدا می کند و نه این که در داخل سلول های شان ها اثری از لارو و تخم وجود دارد. در این وضع نباید فوری معتقد شد که جمعیت، ملکه اش را از دست داده و به آن یک ملکه داد. چه در صورت وجود ملکه زنبورها ملکه ی تازه را خواهند کشت. اگر کندو واقعاً ملکه نداشته باشد، جمعیت یا ازبین می رود و یا پس از گذشت 3 الی 4 هفته بعد از مردن ملکه، کارگرها تخم گذار می شوند و دیگر ملکه را معمولاً قبول نمی کنند.

رنگ کردن پشت ملکهخیلی به این امر کمک می کند تا هنگام جستجو، ملکه به راحتی دیده شود ولی بعضی از مواقع رنگ پاک می شود و پیدا کردن آن در کندو مشکل می گردد.

برای اطمینان از وجود و یا عدم ملکه، یک شان با لاروهای سرباز و جوان و تخم از کندوی دیگری برداشته و داخل کندوی مورد بررسی و وسط جایی که زنبورها هستند آویزان می کنند 3 الی 4 روز بعد شان را بیرون آورده، خوب نگاه می کنند. هرگاه زنبورها روی آن یک یا چند سلول ملکه ساخته باشند دلیل بر این است که جمعیت ملکه ندارد. اگر زنبورها روی شان سلول ملکه نساخته باشند معرف آن خواهد بود که جمعیت ملکه دارد. آن گاه باید به دنبال دلیل عدم تخم گذاری رفت. اگر ملکه پیر و یا ناقص باشد، آن را تعویض کنیم.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید